Parametrik ve Parametrik Olmayan Testler

Parametrik testler, popülasyon dağılımının her zaman bilindiği bir testlerdir. Genelde popülasyon dağılımı normal olarak kabul veya test edilir. Parametrik testlerde merkezi eğilimi hesaplamak için ortalama değer(mean) kullanılır. Parametrik olmayan testte ise herhangi bir varsayım yapılmaz, popülasyon dağılımı normal değildir. Bu testlerde medyan değer yardımıyla ölçüm yapılır. Bu yazıda parametrik ve parametrik olmayan testlerin ne olduğunu, aralarındaki farklar ve örnekleri öğreneceğiz.
Parametrik testler
Parametrik testlerde genellikle popülasyon dağılımını normal varsayıyoruz ve normallik testleri ile ölçümlerde popülasyon dağılımı normal elde ediliyor. Bu nedenle analizler ortalama değere bağılıdır. Sonuç olarak, merkezi değeriniz olarak ortalama değer kabul edildiğinde veya veri kümenizin boyutu nispeten büyük olduğunda bir parametrik test düşünülür. Parametrik testler her duruma uygulanamaz. İstatistiksel güç bakımından parametrik testler güçlü ve etkilidir. Parametrik testlerin bazı örnekleri, t testi, bağımsız örneklemler t testi, bağımlı örneklemler t testi, varyans analizi(ANOVA), Pearson korelasyon testi
Parametrik olmayan testler
Parametrik olmayan testte popülasyonun herhangi bir dağılım varsayımına gerek yoktur ve analizler medyan değerine bağlıdır. Parametrik olmayan testler örneklem büyüklüğü küçük olduğu ver setleri için de kullanılmaktadır. Sonuç olarak, Medyan değer ortalama değere göre tercih ediliyorsa veya veri setinin boyutu küçük ise parametrik olmayan testler tercih edilir. Parametrik olmayan testler parametrik testlere göre gücü daha düşüktür.Parametrik olmayan test örnekleri Wilcoxon testi, Kruskal-Wallis testi, Mann-Whitney testi ve Spearman korelasyon testidir.Tabloda önemli parametrik testlerin parametrik olmayan karşılığı verilmiştir:
Parametrik testParametrik olmayan test
Bağımsız örneklemler t testiMann-Whitney testi
Eşleştirilmiş t testiWilcoxon testi
Varyans analizi(ANOVA)Kruskal-Wallis testi
Pearson korelasyon testiSpearman korelasyon testi
 Sonuç olarak istatistiksel analizlerde test seçiminde parametrik olmayan testler seçiliyorsa dikkat edilmelidir ki test gücü parametrik testlere göre düşük olsa da, bu testler herhangi bir hipoteze bağlı değildir ve örneklem büyüklüğü küçük olduğu durumlarda kullanılması kaçınılmazdır.